Terms and Conditions

תקנון ”הגרלות” באינסטגרם ופייסבוק של הגלידריה הסיציליאנית

 1. הגלידריה הסיציליאנית (להלן: “הסיציליאנית”) מזמינה את הגולשים להגיב על פוסטים בהתאם לנדרש בפירוט המלל בפוסט ו/או לשתף סטורי בעמוד האינסטגרם הפרטי שלהם ולתייג את חשבון האינסטגרם/פייסבוק הרשמי של הסיציליאנית.
 1. תקופת הפעילות: ההגרלות יתבצעו 3 ימי עבודה לאחר פרסום הפוסט, הפעילות מתבצעת בעמוד האינסטגרם ו/או הפייסבוק של הסיציליאנית.
 1.  לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט
 1. השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של משתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. בכל מקרה שבו משתתף בתחרות הינו קטין, ייראו השתתפותו והעלאת התמונה כאילו קיבלו את אישור אפוטרופסו.
 1. בין המשתתפים בפעילות תהיה הגרלה הנושאת פרס שהוגדר לעיל. משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. משתתף המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.  כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות
 1. .אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

על מנת לקבל את הפרס, עורכי ההגרלה יודיעו למשתתף על זכיתו בסיום המועד האחרון להגרלה. על המשתתף שזכה תהיה את האחריות ליצור קשר עם מפעילי ההגרלה ולתאם את איסוף המוצר. אם הזוכה בהגרלה לא יצור קשר עד לחודש לאחר זכייתו הוא לא יהיה זכאי יותר לממש את הפרס. הפרס יהיה ניתן למימוש עד לחודשיים ממועד  הזכייה וממועד זה ואילך תפקע זכאותה של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס. עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.

 1. מבין המגיבים לפוסט ההגרלה, יוגרל מגיב אקראי והוא יבחר להיות הזוכה. ההגרלה תתבצע בנוכחות עובד החברה באופן אקראי. תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעת פייסבוק/אינסטגרם אישית.

כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק/אינסטגרם שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

 1. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד

 1. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 1. ידוע לי ואני מאשר/ת כי הסיצילאנית, לא תהא אחראית לכל טענה ו/או תביעה שתנבע מהשימוש שייעשה על ידי בתמונה ו/או על ידי צד ג’, לרבות אחריות לטענות בנוגע לקניין רוחני ו/או הפרת זכויות כלשהן בזכות קניינית כלשהי, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט וכיו”ב.

בהשתתפותי בתחרות אני מאשר כי קראתי את התקנון לעיל וכי אני מאשר את הכתוב בו.

 1. הסיצילאנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההטבה,כולה או חלק ממנה,וזאת בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. התמונות והעיצובים שייכים לגלידיריה הסיצילאנית ולחברת JT DESIGN . חלק מהתמונות שייכות גם ל  @myphotography_passion ול- @hadar_dolan_arch_photography

כל התוכן שייך לחברת הגלידיריה הסיצילאנית ואין להעתיק/לעשות שימוש ללא אישור מפורש בכתב.

 1. ליווי ופיקוח על  ההגרלות של עו”ד דותן לוי