תקנון ”סניף חדש" באינסטגרם ופייסבוק של הגלידריה הסיציליאנית
הגלידריה הסיציליאנית (להלן: "הסיציליאנית") מזמינה את הגולשים להעלות תמונה שלהם / צילום של חברים או משפחה עם השלט המופיע בדיזינגוף 170 ולתייג את חשבון האינסטגרם/פייסבוק הרשמי של הסיציליאנית באופן הבא בלבד: את התמונות יעלו הגולשים לחשבונם האישי ברשת החברתית אינסטגרם או פייסבוק תוך תיוג החשבון של הסיצילאנית (gelateriasiciliana@ באינסטגרם או @sicilianit בפייסבוק) ובצירוף ההאשטאג SicilianaWalls#.
2. ההשתתפות היא על פי הכללים והתנאים המפורטים להלן והמשתתפים מביעים הסכמתם לתנאים הללו בעצם השתתפותם.
3. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
4. זכאים להשתתף גולשים שהם בעלי פרופיל אישי התואם את נתוניהם (לא פיקטיבי) (להלן: “המשתתף“) באינסטגרם או פייסבוק. בכל מקרה שבו משתתף בתחרות הינו קטין, ייראו השתתפותו והעלאת התמונה כאילו קיבלו את אישור אפוטרופסו.
5. תקופת התחרות תהיה עד להודעה בחשבונות הסיצילאנית על תאריך רשמי לפתיחת הסניף החדש.
6. בהעלאת התמונה, המשתתף מצהיר כי הוא צילם אותה ו/או כי הוא בעל זכויות היוצרים
שלה.
7. כל משתתף רשאי להעלות כמות בלתי מוגבלת של תמונות אך כל חשבון אינסטגרם/פייסבוק יקבל פרס
אחד בלבד.
8. הסיציליאנית שומרת על זכותה המלאה שלא להעניק פרס לתמונה אשר על פי שיקול דעתה פוגעת בזכויות קניין של אחרים ו/או שאינה עוסקת בנושא התחרות ו/או מכל סיבה אחרת.
9. אופן מימוש הפרס: עם פתיחת הסניף החדש בדיזינגוף 170 בתל אביב, תודיע הסיציליאנית על תאריכי הפתיחה וכל משתתף יוכל להראות את התמונה בסניף מתוך חשבונו האישי ולקבל גלידה במתנה.
10. ההשתתפות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.
11. הסיצילאנית לא תשא באחריות לכל נזק או פגיעה במישרין או בעקיפין אשר ייגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצד ג' עקב ו/או בקשר עם פרסום התמונות. במידה וייגרם נזק, המשתתף יישא בכל ההוצאות המשפטיות שיידרשו.
12. המשתתף מצהיר כי לסיציליאנית תהיה הזכות לעשות שימוש בתמונות ו/או להעבירן לגורמים עמם היא נמצאת במגע ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך וכן נותן את הסכמתו לאמור מראש.
13. ידוע לי ואני מאשר/ת כי הסיצילאנית, לא תהא אחראית לכל טענה ו/או תביעה שתנבע מהשימוש שייעשה על ידי בתמונה ו/או על ידי צד ג', לרבות אחריות לטענות בנוגע לקניין רוחני ו/או הפרת זכויות כלשהן בזכות קניינית כלשהי, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט וכיו"ב.
בהשתתפותי בתחרות אני מאשר כי קראתי את התקנון לעיל וכי אני מאשר את הכתוב בו.
14. הסיצילאנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההטבה,כולה או חלק ממנה,וזאת בכל עת ועל
פי שיקול דעתה הבלעדי.